Javna objava predloga OPPN za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko

Objavljeno, 23. 3. 2020

Posodobljeno, 12.5.2020

Posodobljeno, 3. 6. .2020

Posodobljeno, 10. 6. .2020

 

Javna objava predloga OPPN za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko

 

Občina Trbovlje na podlagi 114. člena ZUreP-2 in Usmeritev MOP za postopek priprave in sprejetja OPPN št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9. 5. 2019 javno objavlja pripravljen predlog OPPN za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko. Predlog OPPN je pripravljen na podlagi pripomb in predlogov javnosti. Objava je namenjena nosilcem urejanja prostora za namene podaje njihovega mnenja na predlog odloka.

 

Dodatna javna razgrnitev gradiva Predloga odloka ter elaborata ekonomike o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko

 

Občina Trbovlje obvešča javnost, da razgrinja predlog odloka in elaborat ekonomike o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev Gabrsko.


Predlog OPPN zajema tako besedilni kot tudi grafični del. Ker je predlog po že izvedeni javni razgrnitvi spremenjen zaradi zahtev iz drugega mnenja nekaterih nosilcev urejanja prostora, besedilo predloga še enkrat razgrinjamo in dajemo možnost javnosti do pripomb in predlogov. Poleg tega razgrinjamo tudi besedilo elaborata ekonomike za navedeni OPPN.

Javna razgrnitev predloga OPPN in elaborata ekonomike bo trajala 15 dni in sicer od 12. 5. 2020 do vključno 26. 5. 2020. V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi so lahko podani po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si.

 

Datoteke:

- Grafika

- Besedilni del

- Priloge

- Smernice in mnenja