Vi sprašujete, županja odgovarja

Vprašanja in odgovori:


marec 2016

 

Vprašanje:

Spoštovana ga. županja, zanima me, če boste v bližnji prihodnosti kaj zaposlovali na Mestnem Redarstvu Zasavje, na delovno mesto MESTNI REDAR. Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 
Odgovor:

Skladno s sprejetim kadrovskim načrtom in zagotovljenimi finančnimi sredstvi so na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje sistemizirana štiri delovna mesta "občinski redar", ki so trenutno vsa zasedena, zato se zaenkrat ne načrtujejo dodatne zaposlitve.

 

 
 

Vprašanje:

Pozdravljeni! V imenu vseh stanovalcev Nasipov 2 vas sprašujem, kaj za vraga cele noči vozijo mimo nas hrumeči tovornjaki, ki kratijo marsikateri spanec tako zaradi hrupa kot zaradi misli kaj prevažajo, kajti smo zelo nezaupljivi glede tega, ker se sprehajamo po cesti proti Retju in vidimo razno razna odlagališča čudnih in smrdečih kupov.A tudi iz čistilne še vozijo zdaj gor, da smrdi da ne moreš peš mimo, je to poceni varianta ki jo plačujemo mi?Verjemite, da smo cela leta požirali prah in ostale strupe iz Cementarne, zdaj imamo pa spet to "svinjarijo" nad sabo. Se oproščam če sem bila mogoče malo nesramna, toda razumite nas, tudi mi smo samo ljudje, pa čeprav iz skromne "trekeetaže". Pa lep pozdrav in SREČNO! 

 

Odgovor:

Zaradi številnih pritožb občanov, smo se že obrnili na upravo RTH s prošnjo, da nam pojasnijo odlaganja različnih materialov na njihovih površinah ter ali imajo za to ustrezna dovoljenja. Glede komposta, ki ga na nekaterih delih odlagajo, smo dobili pojasnila in dali so nam na vpogled dokumentacijo, iz katere je bilo razvidno za kakšen kompost gre in od kje vozijo ta material.
Res pa je, da ne odlagajo le komposta, ampak na območju ob cesti proti Retju tudi druge materiale, za katere smo jih sedaj prosili za pojasnilo. Napisali smo jim, da pričakujemo, da nam bodo odgovorili, da skupaj občanom pojasnimo, kaj se dogaja, saj dobivamo številna vprašanja zaskrbljenih občanov. V kolikor ne bi dobili odgovora, pa je za to področje pristojna okoljska inšpekcija, ki lahko določi tudi dodatna vzorčenja materiala. Tudi sami smo se že pozanimali, koliko stanejo takšne analize in zgolj en vzorec je okvirno 2.500 evrov, seveda pa bi tudi v tem primeru morali imeti soglasje RTH, kot lastnika zemljišča.

Prilagamo vam še odgovor, ki smo ga prejeli s strani direktorja RTH, Bojana Jelena:

Glede vašega zadnjega vprašanja vam zagotavljamo, da RTH na navedeni relaciji ne izvaja nobenih nočnih prevozov. Trenutno na navedeni relaciji vozita v povprečju dve avto-cisterni dnevno v dopoldanskem času. Odloženi asfalt in ostali gradbeni odpadki se zbirajo na lokaciji Lakonca (pod deponijo TE Trbovlje). Navedeno ima v najem zasebni najemnik. O kompostih smo obširneje že pisali in tudi predstavili na srečanju uporabnikov facebook skupine februarja letos.

Dovolite, da dodam še eno misel: delavci RTH izvajajo redno obhode površine in evidentirajo tudi morebitna divja odlagališča. Te več ali manj redno čistimo in po možnosti omejujemo dostop s ciljem preprečevanja nepooblaščenega odlaganja. Mislim, da so površine bistveno manj onesnažene, kot so bile leta nazaj. Na to smo ponosni.
 

 

 

S strani občanke smo prejeli dopis, v katerem podaja svoje mnenje glede sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Odgovarjamo ji z naslednjo obrazložitvijo:

 

Država je v podrobnejšem programu opredelila financiranje preko kohezijskega sklada ter podnebnega sklada, ki pa ni učinkovito in ne bo prineslo izboljšanja kvalitete zraka.

Velik problem pri tem predstavljajo dve zadevi:
• Kot sami ugotavljate financiranje preko podnebnega sklada ni učinkovito, saj se je v lanskem letu prijavilo premajhno število občanov za koriščenje nepovratnih sredstev, da bi lahko dosegli izboljšanje stanja, kajti ljudje ne zmorejo zagotavljati svojega deleža financiranja.
• Sofinanciranj toplotnih postaj, s katerim bi dosegli posledično širitev vročevoda in znižanje cene ogrevanja, naj bi bilo zagotovljeno iz kohezijskih sredstev, vendar tudi temu ne bo tako, saj naša toplarna uporablja plin, ki ni obnovljiv vir energije in zato tega država ne bo subvencionirala, kot je bilo sprva dogovorjeno.

Po mnenju državnih inštitucij je bolj primerna uporaba biomase, ki sodi med obnovljive vire energije, kljub temu, da so emisije PM 10 delcev večje kot pri plinu.
Socialno-ekonomska slika v Zasavju pa je seveda zelo slaba in ljudje bodo posegali po še slabši kvaliteti goriv in še naprej uporabljali zastarele kurilne naprave. Od ljudi, ki nimajo niti za dostojno življenje ne moremo pričakovati, da bodo živeli v skladu s trajnostnimi načeli ter se zavestno odločili za investicijo v novo kurilno napravo ter v ukrepe učinkovite rabe energije z namenom, da tudi sami pripomorejo k izboljšanju stanja.

Kar se tiče Termoelektrarne je bilo v začetku priprave odloka predvideno daljinsko ogrevanje iz tega objekta, s čimer bi dosegli nižjo ceno ogrevanja in posledično več priklopov na kolektivni vir ogrevanja, kar je naš cilj. Vmes so se zadeve spremenile in tega sedaj ne bo mogoče realizirati.

Glede razpisa LIFE, ki je prestal prvo fazo prijave, druga pa bo v mesecu aprilu, je Občina Trbovlje pripravila predlog širitve vročevoda od križišča Komunale Trbovlje do Gasilskega Zavoda in Interservisa, saj obstaja namera teh dveh objektov, da se priključita na vročevodno omrežje. V tem delu je po oceni energetskega upravljavca okvirno tudi 70 gospodinjstev, ki bi se lahko priključila na vročevodni sistem, vendar se do tega še niso opredelila. Ker pa projekt LIFE za infrastrukturne projekte zagotavlja zgolj 25 % amortizacijske vrednosti, kar bi bilo za omenjeno investicijo okvirno 10.000 eurov, verjetno k prijavi z omenjenim projektom ne bomo pristopili.

V marcu nameravamo vsi trije župani k Ministrici za okolje, da se dogovorimo glede razpisa LIFE. Vsi se namreč zavedamo, da le ta ne zagotavlja financiranja tistih ukrepov, ki bi v kratkem času prinesli zmanjšanje PM 10 delcev. Zato se moramo nujno dogovoriti, ali je razpis LIFE pravi vir financiranja za izpolnjevanje določil Odloka o načrtu za kakovost zraka v Zasavju in v kolikor temu ni tako, poiskati druge možne vire financiranja, ki bodo zagotovili sredstva predvsem za zamenjavo zastarelih individualnih kurišč. Menimo namreč, da bi bilo najbolj smiselno, da se v prvi fazi izvedejo ukrepi, ki bodo imeli glede na vložena sredstva tudi največji učinek na kvaliteto zraka. Vsi ostali ukrepi, ki jih vsebuje program (za industrijo naj bi se ukrepi sprejemali naknadno, v primeru, da se stanje ne bo izboljšalo), nimajo tolikšnega vpliva na kvaliteto zraka. Tega se na vseh treh zasavskih občinah zavedamo, upamo pa, da se tega zavedajo tudi pristojni na ministrstvu, oziroma vladi, saj bo neizpolnjevanju zahtev imelo finančne posledice za državo, posledično pa za vse davkoplačevalce.

Po treh letih od sprejema Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, se bodo namreč preverjali učinki. V primeru, da izboljšanja ne bo, bomo denar, namesto, da bi ga vložili v ukrepe, ki bi izboljšali stanje in s tem izboljšali kvaliteto bivanja ljudi v tem okolju, namenili za plačilo kazni. Več sredstev bo potrebno zagotoviti tudi za zdravstveno blagajno, saj so ravno prašni delci povzročitelji številnih obolenj ter prezgodnjih smrti, kar kaže tudi zdravstvena slika prebivalcev Zasavja.

Zaradi vsega naštetega pričakujemo večjo učinkovitost države pri reševanju omenjene problematike. Ne le pri pripravi predpisov, ampak predvsem pri izvajanju ukrepov ter zagotavljanju finančnih virov.

Kar pa se tiče več stanovanjskih hiš menimo, da imajo tu veliko vlogo tudi upravniki le teh in da se je v preteklem letu že saniralo kar nekaj večstanovanjskih objektov.

Glede energetskega upravljavca za obdobje 2015 - 2018 je to Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., katerega delo sofinancira Občina Trbovlje. Njegove naloge so vodenje in koordinacija aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta LEK-a, vzpostavitev in vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte v občini, spremljanje in analiziranje učinkovitosti energetskih ukrepov, pridobivanje investitorjev in finančnih sredstev za izvajanje LEK-a, organizacija in koordinacija zunanjih projektnih skupin za izvajanje energetskih projektov, pomoč pri izvedbi zelenih naročil ter organizacija in izvedba seminarjev, konferenc, usposabljanj in ostalih informativnih dogodkov na področju URE in OVE v sodelovanju z Občino.

Občanom, ki so zainteresirani za investicije v izboljšavo energetske učinkovitosti stavb, pomoč pri iskanju možnosti sofinanciranja in izpolnjevanju dokumentacije nudi energetska svetovalna pisarna ENSVET, Gimnazijska 22a, 1420 Trbovlje, po predhodnem dogovoru na telefon 040 868 211 (svetovalka Carmen Hladnik-Prosenc). Novice o razpisih za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb se objavljajo na spletni strani Energetski manager portala Občine Trbovlje ter na spletni strani in v tiskanih izdajah časopisa Sr(e)čno Trbovlje.

Novelacija lokalnega energetskega koncepta se mora v skladu z določili Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09, 3/11 in 17/14 – EZ-1) s strani samoupravne lokalne skupnosti pripraviti v roku pet let od sprejetja lokalnega energetskega koncepta, torej do decembra 2016.

Glede javnega potniškega prometa odgovarjamo, da Občina subvencionira prevoze dijakov, študentov ter upokojencev in v celoti krije stroške za osnovnošolske prevoze otrok, s čimer želimo čim bolj povečati uporabo le tega. Z Integralom sodelujemo v smislu iskanja rešitev za zmanjšanje PM 10 delcev v okviru odloka, vendar gre tu za podjetje, ki ima podeljeno državno koncesijo za izvajanje te dejavnosti, zato Občina v to ne more posegati. Tekom pogovorov so nam predstavili njihovo izvajanje službe, tudi integracijo šolskih prevozov in rednih linijskih prevozov na določenih relacijah, zamenjavo zastarelih avtobusov z novimi ter tudi to, da ne morejo zagotavljati dvojnega voznega parka glede na število prevoženih potnikov.

Zavedamo se, da je trajnostna mobilnost pozitiven ukrep tudi glede zmanjšanja PM 10 delcev, vendar bo prinesel učinke šele na dolgi rok. Prav tako se z vami strinjamo, da morajo imeti prednost javni potniški promet, kolesarjenje in pešačenje, vendar je potrebno spremeniti miselnost ljudi, hkrati z ureditvijo infrastrukture, ki bo to podpirala, to pa je zelo dolgotrajen proces, a ker se tega zavedamo, bomo delovali v tej smeri.

V zvezi s trajnostno mobilnostjo bomo vse tri Zasavske občine pristopile k izdelavi strategij trajnostnih mobilnosti na lokalni in skupni - regionalni ravni. Zavedamo se, da je promet treba reševati celostno po meri človeka in ne vozila. Nekateri splošni ukrepi, ki temeljijo na preteklih izkušnjah drugih mest, so poznani in se bodo izvajali v vseh treh občinah, pri pripravi strategij pa se bodo preverile tudi specifičnosti in problemi lokalnega okolja in predlagale ustrezne rešitve s katerimi bomo zagotovili zmanjšanje prevozov z osebnimi vozili in povečanje rabe javnega potniškega prometa ter drugih oblik mobilnosti.

Glede dreves imamo v zadnjem času velike pritiske javnosti in posameznikov, ki se zaradi vse večjih vremenskih neprilik bojijo podrtja drevja na številnih lokacijah po mestu. Velikokrat je težka odločitev za posek drevesa, saj se zavedamo, da je njegova vrednost neprecenljiva, sploh v mestnem okolju, po drugi strani seveda vsako drevo predstavlja potencialno nevarnost v primeru neugodnih vremenskih razmer. Zato bomo poskušali za vsako posekano drevo v mestu, posaditi novo, primernejšo drevesno vrsto na primernejši lokaciji.

Upamo, da smo vam odgovorili na vsa zastavljena vprašanja in veselimo se sodelovanja z vami tudi v prihodnje.
 

 

Vprašanje: Pozdravljeni, še tretjič poskušam poslati vprašanje, ki se mi je porodilo ob prebiranju članka v zadnji številki "Srčno Trbovlje". Kdaj je bila osnovana inkdo so bili člani prometne komisije, ki je določila da mora biti v vasi Retje nad Trbovljami ležeči policaj. Ravno tako me zanima kdaj so si ogledali lokacijo in zakaj lastniki in najemniki parcel, ki vezani o uporabi tega dela stranske ceste v vasi o tem niso bili obveščeni kaj šele vprašani za mnenje. Kot člana sveta KS Alojz Hohkraut me je že več krajanov opozorilo in vprašalo o deponijah z materijali raznih nenaravnih barv in neprijetnega vonja na degradiranih rudniških površinah. Opozoril sem jih na razne članke kjer je bilo vse pojasnjeno s strani RTH vendar po mnenju večine danes ni mogoče zaupati nikomur več in bi želeli nenapovedan odvzem in analizo vzorca, ki naj ga naroči občina pri nepristranskem laboratoriju. V upanju na konkretno ukrepanje se že v naprej zahvaljujem

 

Odgovor: Namestitev "ležečega policaja" je bila izvedena glede na večkratno posredovanje družine Željko, saj njihov stanovanjski, gospodarski objekt, kot tudi dvorišče mejijo na javno pot, ki vodi iz vasi proti cerkvi Retje. V zvezi z zagotavljanjem ustrezne prometne varnosti oz. zmanjšanja hitrosti na ozkem in nepreglednem delu cestišča, je bila s strani strokovnih služb občine, naročena dobava in montaža cestno-hitrostne ovire. Z namenom ugotavljanja primernosti oz. nujnosti nameščene cestno hitrostne ovire, se je namestila montažna ovira, katero je ob ugotovljenih negativnih vplivih na odvijanje prometa mogoče odstraniti (brez vsakršnih posledic). Tako bo izveden cestno varnostni ukrep še tema, katero bo obravnavala prometna komisija in podala tudi svojo dokončno odločitev cestna ovira da ali ne.

Zaradi pritožb občanov glede materiala, ki se odlaga na degradiranih rudniških površinah, smo se z vodstvom Rudnika Trbovlje Hrastnik dogovorili, da nam omogočijo vpogled v dokumentacijo o izvoru odloženega materiala. Kot so nam povedali, gre za kompost prvega kakovostnega reda, ki ga pridobivajo iz dveh kompostarn v Sloveniji in sicer iz CERO Gajke iz Ptuja ter Roks recikliranje d.o.o. iz Vrhnike. Vsak predelovalec biološko razgradljivih odpadkov mora uporabniku komposta ali digestata za kompost ali digestat, ki je proizvod, izdati deklaracijo Iz katere je razvidno, iz katerih vrst biološko razgradljivih odpadkov je nastal proizvod. Iz deklaracije je bilo razvidno, da je kompost nastal iz rastlinskega odpada ter ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov. Za določanje kakovosti komposta ali digestata je treba izvesti osnovne analize materiala, ki jih ravno tako zagotovi predelovalec biološko razgradljivih odpadkov. Na deklaraciji so navedeni izvajalec nadzora kakovosti komposta ali digestata, datum vzorčenja in številka analize. Nadzor kakovosti je opravilo podjetje IKEMA d.o.o., analize pa so pokazale, da gre za kompost 1. razreda, za katerega, ni potrebno okoljevarstveno dovoljenje za vnos v tla. Količina letnega vnosa suhe snovi komposta ali digestata 1. razreda kakovosti v ali na tla na kmetijskih zemljiščih pa je kljub vsemu omejena in tako ne sme presegati 8 ton na ha v povprečju petih let. Kot so povedali, so dali material pred odlaganjem na površine tudi sami testno analizirati v laboratorij Regionalnega tehnološkega centra Zasavje d.o.o. in rezultati so bili primerljivi s tistimi na deklaraciji. Ta kompost sedaj kot krovni material uporabljajo izključno za rekultivacijo degradiranih površin. Ob tem so nam tudi zagotovili, da se v ta namen nikakor ne dovaža zemlja iz območja Cinkarne Celje, ki je močno onesnažena s težkimi kovinami, kot so se v javnosti pojavili očitki. V kolikor občani vseeno dvomijo v verodostojnost dokumentov, ki dokazujejo izvor in kakovost odloženega materiala, se lahko obrnejo na okoljsko inšpekcijsko službo, ki ima edina pristojnost, da opravi pregled dokumentacije in preveri skladnost z zakonskimi zahtevami, hkrati pa lahko odredi tudi odvzem materiala za vzorčenje in analize.

 

 

Vprašanje:

Pozdravljeni, Kanalizacija, ki se steka iz hiš na Keršičevi cesti pred naš blok na Šuštarjevi koloniji 25 povzroča neznosen smrad. Spektru smo že nekajkrat na zboru stanovalcev ta problem izpostavili pa se nič ne premakne. Prosim vas, da se ta zadeva čim prej pregleda in uredi, da se odpadne vode iz hiš spelje v javno kanalizacijo.

 

 

Odgovor:

Ogled stanja je bil izveden, takoj po prejemu e-pošte, dne 28.01.2015 s predstavnikom Komunale Trbovlje.
Na ogledu je ugotovljeno izcejanje fekalnih voda iz strmejše brežine, ki leži med večstanovanjskim objektom Šuštarjeva 25 in individualnimi stavbami Keršičeva cesta oz. kolonija. Objekta, iz katerih bi po podatkih Komunale Trbovlje lahko navedene odplake obremenjevale navedeno brežino, sta Keršičeva cesta 26 in 28. Pri slednjem je bil izveden tudi ogled, na katerem je ugotovljeno, da ima priklop izveden skladno s predpisi in je priklopljen na novo zgrajeno kanalizacijo, ki poteka v telesu Keršičeve ceste. Ogleda v objektu, hišna št. 26 ni bilo moč izvesti, saj lastnika ni bilo doma.

V zvezi s tem je dogovorjeno, da izvor fekalnih odplak ugotovijo strokovne službe Komunale Trbovlje in o tem obvestijo lastnika objekta. Le ta je dolžan zadevo urediti (kljub temu, da bi to že moral izvesti), oziroma, bo zadeva predana v reševanje pristojnim inšpekcijskim službam. Kontaktna oseba s strani Komunale Trbovlje, g. Simon Drugovič, tel. 03 56 53 100. 

 

 

Vprašanje:

Zanima me, če je v planu oz. kdaj bo to, da se prenovi oz. preplasti cesta od cementarne do Lidla? Kdaj se bo predvidoma obnovil trg pred Delavskim domom? Lep pozdrav!

 

Odgovor:

Naveden odsek ceste od cementarne Lafarge do poslovnega objekta Lidl, predstavlja državno regionalno cesto. Tako je tudi planiranje vzdrževanja oz. obnova ceste povsem v "rokah" Direkcije RS za ceste. Kot nam je poznano,
obnove nimajo v planu, izvajajo se le nujna vzdrževalna dela.

Ko govorimo o obnovi površin okrog objekta DDT, tu ni  govora le o "trgu" oz. parkirišču pred DDT, temveč  tudi o dostopnih poteh, stopnišču, klančinah in ostalih spremljajočih površinah. Zaradi zagotavljanja večjih finančnih sredstev, se bo obnova najverjetneje izvajala fazno. Trenutno se dogovarjamo o izdelavi projektne dokumentacije za potrebe premagovanja višinske razlike med platoji (izhod iz kino dvorane - Rudarski dom), kjer se predvideva izgradnja daljše klančine. Potrebna finančna sredstva se bodo zagotovila že v proračunu za leto 2015, medtem, ko časovnica pristopa k obnovi zgoraj navedenih površin še ni določena. 

 

 

Vprašanje: Pozdravljeni! Zanima me, zakaj ni na izvozu iz avtoceste na priključku Šempeter table za Trbovlje? Vem, da je čez Podmejo tovorni promet prepovedan, pa vendar se dnevno v Celje vozi veliko število avtomobilov. Lep pozdrav!

 

Odgovor: V Šempetru ni table za Trbovlje zaradi prevelike oddaljenosti mesta Trbovlje od tega križišča. Sicer lokacije tabel določa Direkcija RS za ceste, v primeru da sprašujete za usmerjevalno tablo iz smeri avtoceste, pa je to DARS.
Promet je prepovedan samo za nekatera tovorna vozila, ne vsa. Kontrolo nad prometom, pa vrši za to pristojna prometna policija.

 

 

Vprašanje: Kako je mogoče, da občina Zagorje in Hrastnik zagotavljata požarno varstvo svojih občanov z enim (Zagorje) oz. dvema (Hrastnik) zaposlenima gasilcema, vse ostalo pa postorijo prostovoljni gasilci. Glede na število intervencij občina Trbovlje iz svojega proračuna namenja preveč denarja za Gasilski zavod Trbovlje, ki primerjalno gledano nimajo nič več intervencij kot občina Zagorje. Županja, rezerve so.

 


Odgovor: Začetki poklicnega gasilstva v Trbovljah segajo v leto 1968, ko so pri Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje - mesto organizirali poklicno jedro, ki je zagotavljalo prvo stalno dežurno službo. V letu 1994 je sprejet Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki s podzakonskimi akti ureja tudi področje varstva pred požarom in gasilstvo. Gasilstvo postane obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. Tako se je v istem letu operativni del PGD Trbovlje mesto razvil v poklicno gasilsko enoto - Gasilski zavod Trbovlje. V letošnjem letu smo obeležili 20-letnico uspešnega delovanja. V vseh teh 20-ih letih je Gasilski zavod Trbovlje, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, hkrati tudi gasilska enota širšega pomena (GEŠP), kar pomeni, da imamo pogodbo z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje za posredovanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi za celotno Zasavje (do meje z Litijo na vzhodu, do Radeč na jugozahodu, do Podkuma na jugu, do meje s Preboldom oz. Taborom na severu). Torej, Gasilski zavod Trbovlje skupaj s PGD Trbovlje mesto tvori osrednjo gasilsko enoto V. kategorije v občini Trbovlje in osrednjo gasilsko enoto (kot GEŠP) za celotno Zasavje.
V obdobju zadnjih deset let beleži Gasilski zavod Trbovlje na letnem nivoju od 170 do 240 posredovanj, trend števila posredovanj pa skozi leta v povprečju počasi narašča. To predstavlja cca. 99% primerov posredovanj ob naravnih in drugih nesrečah v občini Trbovlje in cca. 40-45 % vseh primerov posredovanj v Zasavju (torej malo manj, kot imajo posredovanj v Zagorju in Hrastniku skupaj).Seveda so število zaposlenih, njihova neprestana izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja, vsa najnovejša zaščitna oprema, gasilska orodja in vozila precejšnje finančno breme za v teh časih naše gospodarsko in ekonomsko nezavidljivo stanje Občine, pa vendar, ti nujni stroški so posledica potrebnega odziva na vrste nesreč, katere se skozi leta nenehno povečujejo in na katere mora biti Občina, posredno s tem Gasilski zavod Trbovlje, pripravljen-a, da imajo naši občani in prebivalci Zasavja ustrezen nivo zaščite, ki jim ga lahko in morajo gasilci nuditi, zagotoviti. Trenutna organiziranost Gasilskega zavoda Trbovlje zagotavlja 24 urno (365 dni v letu) dežurno službo dveh oz. treh poklicnih gasilcev na turnus. Takšna organiziranost jim zagotavlja, da po obvestilu o dogodku, prvi izvoz opravijo v eni minuti, drugega pa v treh, kar je že nemalokrat preprečilo razvitje navidez manjše nesreče v katastrofo (npr. pri stanovanjskih požarih). Predstavljajte si, ko v prometni nesreči poškodovan udeleženec ukleščen čaka, da ga gasilci rešijo iz vozila in predajo reševalcem, ali ko otrok obtiči med nadstropjem stolpnice v okvarjenem dvigalu in prestrašen čaka, da ga gasilci rešijo, ali ko starejša oseba nemočna leži v svojem stanovanju, svojci brez ključa pa čakajo pred stanovanjem na gasilce, da odprejo vrata in omogočijo reševalcem vstop. Podobnih primerov lahko naštejemo še ogromno, v vseh pa je izrednega pomena kratek odzivni čas ter ustrezna usposobljenost in opremljenost (učinkovitost) gasilcev, kar poklicni gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje izvajajo in imajo - to pa je neprecenljivo.

V zaključku naj vam podamo še en nezanemarljiv podatek. Občina Zagorje in Hrastnik zaposlujeta (plačujeta) tudi osebi, ki strokovno pokrivata področje zaščite in reševanja v občini, medtem ko za Občino Trbovlje te naloge opravlja Gasilski zavod Trbovlje (predvsem so to zadolžitve direktorja).

 

 

Vprašanje: Pozdravljeni!Na Novem domu pri vrtecu,proti kovinarski šoli imamo prometne znake že dve leti prepovedano parkiranje ,kljub pozuvu redarstvo ne ukrepa,se izgovarja na g.županjo in da cesta ni prioriteta.Hvala za vaš odgovor.

 

Odgovor: Pojasnilo v zvezi z vašim vprašanjem/mnenjem ste že prejeli v telefonskem razgovoru v vodjo MIR. Za nadaljnja vprašanja se obrnite na MIR Zasavje.

 

 

Vprašanje: Pozdravljeni! Že kar nekaj časa (nekaj let) se mi postavlja vprašanje, zakaj ni okrašena pot - cesta od trgovine Spar do parka. Mislim, da "varčevanje" tu ni vzrok oz. ne bi smel biti. Precej žalostno je, ko se sprehodim po tej poti. Hvala za odgovor in vam želim veliko uspehov pri sprejemanju odločitev in županovanju.


 

Odgovor: Hvala za poslan e-mail glede okrasitve mesta. Žal vas moram razočarati in pritrditi temu, da je vzrok neokrašenosti med Šparom in Mestnim parkom prav v finančnih sredstvih. Mariskomu se to zdi poceni, pa žal temu ni tako. Strošek enega okraska za na svetilko cestne razsvetljave je cca 280,00 EUR (n.pr."šopki"). To pomeni, da bi za n.pr. 25 svetilk bilo potrebnih 7.000,00 EUR. Nažalost je to trenutno prevelik strošek. zato že nekaj let ostajamo na približno enakem obsegu razsvetljave, saj tudi vsakoletna popravila pokvarjenih okraskov stanejo precej (4.000,00 do 5.000,00 EUR). Se pa trudimo z malo denarja vsako leto narediti nekaj novega za naše občane. Po trditvah izvajalca novoletne okrasitve imamo v primerjavi z drugimi občinami, ki jih oni krasijo, zelo veliko okraskov in girland. Vendar pa je dejstvo tudi, da so Trbovlje mesto, ki je precej "dolgo" in se moramo pač osredotočiti bolj na center kot na obrobje.

Žal bo najbrž še veliko takšnih želja po okrasitvi, saj bi občani radi videli, da okrasimo skoraj vse relacije. Glede na to, da nam bo država vzela v letu 2015 cca. 1 milijon sredstev, se bojim, da si še tega v prihodnje ne bomo mogli privošiti. Socialni transferji so iz leta 2005 ( ko so bili v višini 2.1 milijon evra) zrasli že skoraj na 3,5 milijona evra! Država nam zaradi tega ne da nič več denarja, kvečjemu nam jemlje, zato bomo v prihodnje s težavo financirali še tisto, kar smo do sedaj.

 

 

Vprašanje: A o predoru v Prebold se res kaj govori na občini ali so to samo govorice?

 

Odgovor: O predoru Podmeja »se govori« že dolga leta, a je ideja okrog tega kar nekako utihnila, predvsem v času, ko je bilo veliko govora o umeščanju tretje razvojne osi v prostor. Prometni koridor je v največ variantah potekal prav po obrobju mesta Trbovlje, na katerega bi bila izvedena dva priključka uvoz/izvoz. V primeru navedenega bi t. i. tunel Podmeja odpadel, saj bi bila vsa cestna infrastruktura (priključki, cesta, tuneli, viadukti) predmet investicije 3. razvojne osi. Glede individualnega tunela Trbovlje- Prebold, pa je izdelana idejna zasnova v treh variantah. Vse tri predvidevajo vstop v zgornjem Gabrskem in izhod v predelu Marije Reke v občini Prebold. Tuneli so dolžine cca. 2300 - 2600 metrov. Vendar je potrebno povedati, da tunelska gradnja predstavlja eno najzahtevnejših gradenj, pogojeno z visokimi finančnimi sredstvi (vrednost tekočega metra tunela znaša namreč kar 20.000 - 30.000 evrov, seveda odvisno od geološke sestave tal, skozi katero se dela izvajajo). Teh sredstev v državnem proračunu ni. A vsekakor ima tretja razvojna os prednost pred vsemi drugimi prometnimi infrastrukturnimi projekti (tudi nekakšna tiha direktiva EU), kar bo vse ostale projekte prav gotovo upočasnilo oz. označilo za nepotrebne.
 

 

Vprašanje: ...zakaj ne bi dali kip 'matere z otrokom' v novi rondo pri ZD.? ..pa osvetljen ponoči

 

Odgovor: Kip matere z otrokom veliko bolj sodi v okolje bolnišnice - pediatrije, kot pa v najprometnejši del mesta Trbovelj. Hkrati je bilo za prestavitev kipa potrebno pridobiti soglasje Zavoda za kulturno dediščino, katerega za postavitev Kalinove plastike v rondo - krožišče, prav gotovo ne bi izdal. Kip bo po novem viden tudi ponoči...s primerno razsvetljavo oz. osvetlitvijo, skladno s primernostjo in zahtevami SBT. O kipu, ki bi sodil v rondo oz. o sami prestavitvi spomenika revolucije, katerega sedaj zakrivajo objekti na Trgu revolucije, je bilo že veliko govora. Izdelana je idejna zasnova prestavitve, vendar zaradi dokaj velikih stroškov do izvedbe ni prišlo.
 

 

Vprašanje: "Zakaj ste obljubljali kolesarsko stezo, jo celo javno "prodajali" kljub temu, da jo očitno ni bilo v projektih, ki se dotikajo Sallauminessa, ceste mimo ZD, Rudarja,..." (2. OKTOBER 2013)
"Zakaj je prišlo do te zmešnjave in zmišljevanja?"
---------------------------študijski material----------------------------
- ja vemo, da je 84 stanovalcev Sallauminesa bilo proti http://www.delo.si/novice/slovenija/trboveljski-sallaumines-proti-podtaknjeni-kolesarski-stezi.html (17. SEPTEMBER 2013)
- ja vemo, da je študija, ki jo je izdelal Pronig pokazala, da je umestitev ZELO težavna in draga (NOVEMBER 2013)
- ja vemo, da je g. Strašek pojasnil na mladinskem parlamentu, da je zelo verjetno ne bo... (2. JUNIJ 2014 - http://youtu.be/5ZeQ9EyzcfQ?t=23m1s)
---------------------------študijski material----------------------------
Pač, razjezi me, da se govori ENO, načrtuje DRUGO, izvede TRETJE,... zato bomo naredili spletno stran, ki bo spremljal delo župana in ekipe od obljublj na volitvah pa vse do zaključka mandata...

 

 

Odgovor: Največja problematika, s katero se v Trbovljah srečujemo pri urejanju kolesarske steze, je vsekakor umestitev le-te v prostor, saj je to onemogočeno z obstoječo pozidavo objektov, obstoječo komunalno infrastrukturo, prometno ureditvijo in prostorskimi zmožnostmi. Rešitev v tako strnjenem mestnem območju bi bila v enostranski ukinitvi hodnikov za pešce oz. spremembi namembnosti le-teh v kolesarsko stezo (le v primerih dvostranskih hodnikov za pešce). To pa je z vidika zagotavljanja prometne varnosti v mestu zelo vprašljivo. V Občini Trbovlje obstaja želja, da bi kolesarska steza potekala skozi vse naše mesto, kot je bila že večkrat dana pobuda na občinskem svetu in je tudi želja mnogih občanov, zato preučujemo nekatere nestandardne rešitve, kot je npr. združevanje površin za pešce s površinami za kolesarje, kar pa bo zagotovo terjalo več časa. Iz idejne zasnove, ki smo jo naročili, je mogoče razbrati, da je umeščanje kolesarske steze skozi celotno dolino vprašljiv projekt.
 

 

 

Vprašanje: Zanima me čigavo je zemljišče, nad gostilno Dimnik, nad cesto mislim. Tam so bili lepo urejeni vrtovi. Vem, da se je najemnina plačevala občini. Sedaj je tam vse poraščeno in zelo grdo je videti iz ceste. Za časa župana Malovrha je bilo rečeno, da bo tam cesta. Ko je bil Bogdan B. župan je rekel, da bo tam park in prepovedal vrtove. Če že ne vrtovi, bi lahko bilo tam veliko otroško igrišče in obenem zelo blizu stanovanjskih blokov.

 


Odgovor: Glede na geološko poročilo in priporočilo oz. zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč, so strokovne službe Občine Trbovlje ugotovile, da je na področju Klančnikovega hriba in Novega doma »vrtičkanje« potrebno prepovedati. Zato je Občina Trbovlje že leta 2009 ukrepala in prepovedala »vrtičkarstvo« na območju.

 

 

 


Vprašanje:

Pozdravljeni! Prosim, da mi posredujete (obrazložite) sklep župana št. 110-17/2014-235, z dne 21.07.2014. Lep pozdrav! 

Odgovor: 

"Postopek javnega natečaja je bil ustavljen, saj je bilo s sklepom župana št. 110-17/2014-235 odločeno, da se nadomestna zaposlitev, na delovnem mestu referent v Oddelku za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve, v Odseku za gospodarske javne službe, ne izvede."
"Postopek javnega natečaja je bil ustavljen, saj je bilo s sklepom župana št. 110-17/2014-235 odločeno, da se nadomestna zaposlitev, na delovnem mestu referent v Oddelku za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve, v Odseku za gospodarske javne službe, ne izvede."
Postopek javnega natečaja za nadomestno zaposlitev na delovnem mestu referent v Oddelku za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve v Odseku za gospodarske javne službe je bil s sklepom župana št. 110-17/2014-235 ustavljen. Delovno razmerje ne bo sklenjeno z nobenim izmed prijavljenih kandidatov, ker se nadomestna zaposlitev na tem delovnem mestu ne bo izvedla. 
 

Vprašanje:


Spoštovani g. Treven, Mene pa zanim kdaj se boste lotili obnove cest tudi na drugem bregu Trbovelj? Konkretno ceste, ki vodi proti Polaju ter Keršičeve ceste? Saj se je nemogoče izogniti vsem luknjam na cesti, z eno besedo: katastrofa ter sramota!!! Ocitno ste se osredotočili samo na Klek. Zgleda, da so prebivalci Kleka zelo priviligarani, zanima me zakaj? Apel na vas: zapeljite se se na drug konec Trbovelj, da se boste prepricali o slabem stanju cest po katerih se mi vozimo vsak dan. Hvala za vas odgovor, Z lepimi pozdravi! A.S

Odgovor:

Keršičeva cesta je že bila v planu rekonstrukcije v letu 2012, vendar je družba RTH od navedene investicije odstopila. Dogovor med Občino Trbovlje in družbo RTH je bil, da RTH priskrbi sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije in priključkov, ki so potrebni za odvodnjavanje zalednih rudniških površin. Vendar so nas s strani družbe obvestili, da zaradi likvidnostnih težav ne bodo pristopil k načrtovani investiciji. Tako se je v cestno telo vgradila le sekundarna kanalizacija, katere investitor je bila Občina Trbovlje, hkrati pa so se izvedli tudi nujni ukrepi za zagotovitev prevoznosti, Tudi v letu 2014 se bodo izvedli ukrepi za odpravo udarnih lukenj, medtem ko je rekonstrukcija ceste predvidena za obdobje 2015-2016. Projektantska ocena vrednosti rekonstrukcije znaša cca. 800.000€.


Glede privilegijev, odgovarjamo sledeče - to ne drži, vendar smo takšnih izjav že vajeni, saj vedno nekomu ni prav, to je najbolj opaziti, če se nekaj dela pri "sosedu". Lokalna cesta Klek - Čebine, ki je trenutno v rekonstrukciji, predstavlja eno najnevarnejših cest v Občini Trbovlje, predvsem zaradi specifičnosti terena (veliki prečni in vzdolžni skloni, plazovita območja, cestni usadi, neurejeno odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, poponoma uničeno cestišče - starost 35 let), hkrati pa se na tej trasi izvaja še redni avtobusni promet. Zaradi vseh navedenih dejavnikov, vsekakor lokalna cesta predstavlja eno izmed prioritet obnavljanja.
 

 

Vprašanje: 

Na podlagi ogleda 24. redne seje – 10 točke me zanima zakaj ni v tem sklopu tudi bila omenjena problematika glede uveljavljanju posameznih pravic iz javnih sredstev (stanovanjski kredit/znižanje plačila vrtca) in posledično zakaj OBČINE TRBOVLJE ni med občinami (Ljubljana, Brda, Ljutomer, Markovci, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Odranci, Piran, Puconci, Rogaševci, Rogatec, Semič in Šempeter - Vrtojba), ki pri uveljavljanju posameznih pravic iz javnih sredstev (znižanje plačila vrtca…) upoštevajo stanovanjski kredit za reševanje stanovanjskega problema in zakaj je bilo s strani OBČINE TRBOVLJE po neuradnih podatkih poslano negativno mnenje na CSD, hkrati pa v letu 2014 namenjate cca 275.000,00 € sredstev za subvencijo najemnin…
 

 

Odgovor: 

Zakonodaja s področja otroškega varstva dopušča možnost, da občine s svojimi predpisi uredijo dodatne ugodnosti pri plačilu stroškov za varstvo in vzgojo v vrtcu. Seveda pa občine lahko takšne in drugačne subvencije nudijo le v primeru, če lahko v proračunu zagotovijo tudi ustrezno višino sredstev. Občin, ki stanovanjske kredite ipd. pri plačilu vrtca upoštevajo kot olajševalno okoliščino je v Sloveniji manj kot 20, žal pa na dane proračunske možnosti Občine Trbovlje ni med njimi. Ob tem naj poudarimo, da na podlagi ZUPJS in druge področne zakonodaje Občina Trbovlje izpolnjuje vse zakonske obveznosti v zvezi s plačili razlike do polne cene in drugih zadev, ki se sicer nanašajo na področje otroškega varstva v občini Trbovlje iz izven nje. Sporočamo vam še, da so sredstva za subvencije najemnin zakonsko določena.

 

 

Vprašanje:


Pozdravljeni, zanima me, ali so dela oz. gradnja križišča pri trgovini Lidl z glavno cesto, zaključena? Namreč - ureditev (postavitev) tega križišča je zelo slaba, saj imejo levi zavijalci, ki pridejo iz parkirišča Trga revolucije, oteženo vključevanje. V prvi vrsti izgleda, kot da je na delu, ko se zapušča parkirišče Lidl, nekdo pozabil narisati pas za levo zavijanje proti Žel. postaji!? Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 

Odgovor:

Spoštovani. Dela so končana, križišče pa je bilo zgrajeno skladno z zahtevami DRSC - ja. Njihov je bil tudi pregled in prevzem, saj gre v tem primeru za državno regionalno cesto. 

 

Vprašanje:

Pozdravljeni, Zanima me kdaj bo sprejet nov OPN in ali bo objekt na Trg revolucije 10a pridobil kakšno parkirno mesto? Hvala in lep pozdrav 

 

Odgovor:

Spoštovani,

prva obravnava OPN na občinskem svetu, ki ji bo sledila javna razgrnitev in javna obravnava, bo zagotovo konec meseca septembra. Nadalje je potreben čas do sprejema OPN odvisen od števila in vsebine pobud in pripomb, ki jih bomo prejeli s strani zainteresirane javnosti in stališč nosilcev urejanja prostora in naših pogajanj z njimi. Predvidevamo, da bi bil OPN lahko sprejet junija, verjetno pa septembra 2014. Če je vaše vprašanje glede parkirnih mest na Trgu revolucije povezano z vsebino OPN, naj povem, da bo gradnja parkirnih mest oziroma urejanje prometnih površin (razen nekaterih izjem) dopustno v vseh ureditvenih enotah. OPN je prostorski akt, ki v svoji vsebini določa le prostorske izvedbene pogoje (PIP-e) za izvedbo posameznih prostorskih ureditev na primer pogoje za gradnjo parkirnih mest, za določene ureditvene enote pa določa tudi obveznost sprejetja podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), OPN pa ne bo določal konkretnih ureditev - na primer, da se ob objektu Trg revolucije 10 zgradi določeno število parkirnih mest.Vprašanje:

Na vaši spletni strani sem prebrala, da je oz.bo občina Trbovlje dodelila koncesijo za zavetišče za živali, zanima pa me naslednje, kdaj naj bi se okvirno odprlo to zavetišče oz.na koga naj se obrnem za več informacij?

Hvala za odgovor!

Lep pozdrav!

Nina b.

 

Odgovor:

S tem, ko je Občina Trbovlje podelila koncesijo za opravljanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje, ni ustanovila zavetišča, ampak je formalno pravno uredila izvajanje omenjene službe. Koncesija je bila podeljena Tatjani Lenko s.p., ki se je na razpis tudi edina prijavila in je izpolnjevala vse, v razpisu zahtevane pogoje. Gre za že prej obstoječe zavetišče, s katerim je tudi v preteklih letih imela občina podpisano letno pogodbo o zagotavljanju pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.


 

Vprašanje:

Spoštovani gospod Kdo je dovolil Spektru dvig cene upravljanja za 21%.Vse cene padajo,denarja ni oni pa "kaj nam pa morete,morete,morete...."Ni lepo.Hvala in dobro zdravje vam želim.Roki-Roki


Odgovor:

Spoštovani,

občina in župan na dvig cen nima nobenega vpliva. Obrnili smo se na podjetje Spekter d. o. o., in dobili naslednji odgovor:

"Cena za opravljanje storitev upravljanja je bila dolga leta enaka, in sicer v višini 0,1027 eur/m2 stanovanjske površine mesečno. Cena ne vključuje 20% DDV-ja.


Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb je bil v celoti uveljavljen v letu 2011.
Na njegovi podlagi moramo izvajati dodatna opravila, katerih vrednost smo ocenili na 20% višine cene upravljanja.
Odločili smo se, da z januarjem 2013 pričnemo te storitve zaračunavati."

 

Vprašanje:

Spoštovani gospod župan, ker ne vem na koga se naj obrnem se obračam na vas. Vozniki z ulice Kešetovo imamo velik problem pri vključevanju v promet na Rudarsko cesto pri Zdravstvenem domu. Zvečer in ponoči je zadeva še nekako varna, ker se vidijo luči avtomobilov, ki vozijo po glavni cesti. Podnevi pa je potrebno zaradi avtomobilov parkiranih ob glavni cesti, ki ovirajo pogled na desno, zapeljati v križišče čisto na slepo. Zapeljite se tam med delavnikom dopoldan, pa boste takoj videli zakaj gre. Hvala in Lep Pozdrav, vozniki Kešetovega.

 

Odgovor:

Spoštovani. Ko bo izvedena rekonstrukcija ceste na odseku Dimnik - ZDT - Partizan, se bo uredilo tudi to križišče in vključevanje v promet na Rudarsko cesto bo varno - oz. v skladu s prometnimi predpisi. 

 

Vprašanje:

Spoštovani gospod župan,znano je da se zadnje čase veliko dela na prenovi kanalizacije in priključku na čistilno ter da projekt teče po naročilih občine.Komunala je prišla do Vodenske ceste 48 in prav tu je prejšnji mesec naredila tri priklopa od tega pa dva napačno.Eden je pripojen v kontra smer, drugi pa prevec ostro tako da sta se že oba zamašila.Najhujše je to ,da čeprav so vedeli,da ne bodo delali naprej so zasuli eno od greznic,ter nas priklopili na nekakšno staro skoraj zamašeno cev.Skratka pred enim tednom je 3/4 bloka zaradi zamašitve ostalo brez uporabnih sanitarij.Delavci komunale so prišli in sicer sprostili zamašene cevi,priznali da je napaka zidarjev v izvedbi priklopa in da to treba sanirati,ampak njihovo intervencijo naj bi plačali mi stanovalci.ZAKAJ? Prišli so v naše dvorišče brez bilo kakšne pisne ali ustne najave in začeli kopati,naredili narobe,popravila pa bi računali nam.Gospod župan prosil bi Vas za pojasnila,pa tudi! če je možno da nekdo s strani občine pride pogledati zakaj se tukaj gre.Lep pozdrav,stanovalci Vodenske ceste 48

 

Odgovor:

 

Vaše vprašanje smo takoj poslali na JP Komunalo Trbovlje, s predlogom, da si pristojni zadevo ogledajo na licu mesta. Posredujemo vam odgovor trboveljkse komunale po opravljenem ogledu:

Komunala Trbovlje je sklicala  ogled, ki je bil 12.03.02013 ob 13.30 uri. Na ogledu so bili prisotni:

-          Trije lastniki stanovanj objekta Vodenska 48, med njimi tudi g. Tahirović Nevres,

-          Predstavnica upravnika, gos. Keršič Jolanda,

-          Predtavniki Komunale Trbovlje, g. Dolar Tomislav, g. Bračič Primož  in g. Zavrl Damjan.

Po ogledu je bilo dogovorjeno:

  1. Prvi fekalni priključek (gledano iz smeri semafor Lidl proti železniški postaji) se pusti v takšni izvedbi kot je narejen.
  2. Tretji fekalni priključek je na obstoječo kanalizacijo narejen začasno. Pri interventnem čiščenju te kanalizacije se je ugotovilo, da je izpust pod regionalno cesto slabo pretočen.

      Komunala Trbovlje bo predvidoma v sredini aprila pričela z izvedbo nove kanalizacije

      od Vodenske 42 do Vodenske 48. Takrat se bo izvedel fiksni priklop tretjega in

      četrtega fekalnega priključka objekta Vodenska 48.

      V prehodnem obdobju bo Komunala Trbovlje na lastne stroške kontrolirala pretočnost

      začasnega priključka.

  1. Komunala Trbovlje, bo račun za stroške ukinitve greznic s priklopom na sekundarno

kanalizacijo poslala upravniku po izvedbi fiksnih priklopov. Za ukinitev greznice in priklop priključka, ki še ni izvedeni in za fiksni priključek, ki je začasno narejen, bo poslala upravniku predračun.

 

Vprašanja:

1. Zakaj ni na spletni strani imen nadzronikov Komunale in članov svetov zavodov n.pr. Delavskega doma, Zdravstvenega doma itd.
2. Kateri predpis ureja delo internega revizorja na občini in kje je objavljen?
3. Kdo je odgovoren za brezbrižnost v zvezi z odstranitvijo posledic poškodbe toplovoda za "Mehaniko"? Od nedelje (13.1.), ko je bilo olupljeno 1,5 m do danes (17.1.) , ko manjka že kakih osem metrov izolacije kljub telefonskim obvestilom o poškodbah ni bilo narejenega nič?


Odgovori:

1. Občina Trbovlje ima svoj nadzorni odbor, katerega člani so vsi objavljeni. Imena nadzornikov so pa stvar posameznih javnih ustanov oz. zavodov.

2. Notranje revidiranje pri posrednih in neposrednih uporabnikih proračuna je opredeljeno z zakonom o javnih financah (ZJF, Uradni list RS štev. 11/2011 - UPB4) in sicer v členih 100 in 100a. Podzakonski predpis, ki je bil sprejet na podlagi omenjenih členov je Pravilnik o usmeritvah za delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS štev. 72/02).

Na Občini Trbovlje je delovanje notranje revizije urejeno s Pravilnikom o delovanju notranje revizije v občini Trbovlje, ki ga je dne 08. 01. 2004 sprejel takratni župan g. Bogdan Barovič.

Strokovno področje notranjega revidiranja je urejeno z revizijskimi standardi notranjega revidiranja, ki se ločijo na standarde revidiranja in standarde svetovanja. Slednji v zadnjih letih izredno pridobivajo na pomenu. Prav tako mora notranji revizor pri svojem delu upoštevati "Usmeritve za državno notranje revidiranje", ki jih je decembra 2003 izdala takratna služba za nadzor proračuna pri ministrstvu za finance (sedaj Urad za nadzor proračuna).

3. Vaše vprašanje smo poslali na Toplarno Trbovlje, kjer so nam odgovorili takole:
Na osnovi prijave smo takoj pristopili k aktivnostim:

- takoj 16.1.2013 smo napravili prijavo na PP Trbovlje, na osnovi katere iščejo povzročitelja,
- še isti dan smo kontaktirali izolaterja, si skupaj ogledali poškodovano traso ter se dogovorili za sanacijo,
- izolater mora pripraviti material, imeti proste kapacitete, biti morajo ustrezne vremenske razmere, dogovorjeno je bilo, da se to izvede v času od 21.1.do 25 1.2013,
- dela se že izvajajo.
 

 

Vprašanje: Zanima me kaj se da narediti z neplačano najemnino če si na socialni pomoči in moram plačati tudi druge položnice za hrano pa ostane nič.

Odgovor: Kot najemnik ste dolžni plačevati najemnino po pogodbi. Pri Centru za socialno delo pa lahko zaprosite za subvencioniranje  najemnine za stanovanje. Tako boste svoje obveznosti lažje poravnali.

 

Vprašanje:

Pobude! Spoštovani, Kot sva že z obč. redarjem govorila, me moti, da ni talnih oznak za prepoved parkiranja na cesti med hišama Novi dom 46 in 47. Tu je ovinek in je ob parkiranih avtomobilih prostor samo za en avto, nasproti vozeče vozilo se ne vidi, dva avtomobila pa se ne moreta srečati. Drugo me moti, da so na Partizanski cesti na začetku ob Trboveljščici in pri »Radej« premalo opazne table prepovedi vožnje po enosmerni cesti. Prva tabla je v grmovju, druga za križiščem in se »netrboveljčani« veselo vozijo v prepovedano smer ne vedoč, da grešijo. Moti me pa zato, ker bo prišlo do trka in poškodovanih, potem bomo pa zopet razpravljali , kdo je odgovoren. Enako je pri dvorani Polaj, ko se po koncu prireditev nekateri »netrboveljčani« vozijo navzdol po enosmerni Keršičevi (v »Zupanov )ovinek, ker sta sicer sedaj tabli za prepoved v eno smer in prepovedano zavijanje levo vendar kdo pa ponoči to gleda! Okrog dvorane bi lahko bi dvosmerni promet, le ob velikih dogodkih se postavijo table za enosmerni promet in redarji usmerjajo promet. Predvidevam, da bo te popravke obč.svet potrdil s planom za prihodnje leto. Lep dan Srečko Forte Partizanska 34

Odgovor:

Zahvaljujemo se vam za opozorila in pobude. Navedeno bo pregledala za to pristojna komisija - Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Trbovlje.

Vprašanje:

Pozdravljeni! Zanima me, kako je v občini Trbovlje poskrbljeno za novorojenčke? Občina mamicam podeli kakšna denarna sredstva?

Odgovor:

Občina Trbovlje ima za novorojenčke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v Trbovljah, pripravljena darila v obliki paketov z najosnovnejšimi potrebščinami (pleničke, robčki, kozmetika, igračka). Staršem pošljemo vabilo k prevzemu paketa, in sicer na sedežu občine. Ob prevzemu je potrebno predložiti davčno številko tistega od staršev, ki ima stalno prebivališče v Trbovljah in rojstni list otroka. Vrednost paketa je približno 60 EUR.

 

Vprašanje:

Pozdravljeni, imam eno pobudo oziroma vprašanje. Zakaj v bližnji okolici delavskega doma ni nobene klančine za dostop z invalidskim vozičkom oziroma otroškim vozičkom? To zadevo pogrešam že precej časa, a je prišla do izraza predvsem sedaj, ko se je naredilo v okolici delavskega doma in mst-ja kulturno-zabaviščni prostor, predvsem prostor za druženje, prireditva in podobne zadeve. Najbližje lahko prideš čez njivo, ki pa tako ali tako nima pločnika oziroma pri medici. Široko stopnišče pri delavskem domu je pa tako uničeno zaradi starosti in vseh premikov v fazi gradnje, da se ne da niti normalno hoditi, da z vozičkom niti ne pomislim iti. Prosim za čimprejšnji odgovor oziroma da se sprovede sanacija v čimkrajšem možnem času.
Hvala in lep pozdrav, Neža Dolanc

Odgovor:

Vaša pripomba je na mestu. Že pred časom smo v okviru delovnih teles občine in občinskega sveta izpostavili to problematiko, ki je bila med drugim obravnavana tudi na novembrski okrogli mizi "Nič o invalidih brez invalidov". Z vidika praktičnosti bi bilo smotrno izgradnjio klančine planirati v fazi gradnje MCT-ja, vednar ta del ni bil realiziran, zato ga bo potrebno reševati naknadno. Po zadnjih informacijah naj bi se v sklopu ureditve mestnega jedra reševal tudi potreben "prehod" med zgornjo cesto in platojem pred DDT-jem - projekt ureditve klančine pri MCT-ju oz. DDT-ju. Gre za pomembno pridobitev na poti odpravljanja ovir. Nenazadnje je občina Trbovlje občina po meri invalidov, to pa nas dodatno zavezuje k odgovornemu delovanju.

Vprašanje:

Gospod župan, predlagam, da se svetniki saj v mesecu decembru odpovejo sejnine v dobrodelne namene.

Odgovor:

Z vami se strinjamo. Pri pobudah bo župan na seji v decembru svetnikom predlagal, da eno sejnino namenijo v humanitarne namene.

Vprašanje:

Spoštovani g. Treven, zanima me ali Občina Trbovlje še vedno poseduje oz. dodeljuje študentska stanovanja (sobe) v LJ, za študente iz Trbovelj, ki tukaj študiramo. In pa, če se to še vedno izvaja,na kakšen način se da pridobiti omenjeno sobo/stanovanje. V upanju čimprejšnjega odgovora, Vas lepo pozdravljam. Tatjana Vranješevič

Odgovor:

Občina Trbovlje ima še vedno v lasti stanovanje na naslovu Topniška 43, Ljubljana, ki je namenjeno oddaji največ trem študentom v času študija. Kandidate izbiramo na podlagi podanih pisnih prošenj, priloženega potrdila o vpisu ter na podlagi premoženjskega stanja družine kandidata. Trenutno sta na razpolago dve ležišči, zato v primeru, da ste zainteresirani za najem, čimprej pošljite pisno vlogo z vašimi podatki in ustreznimi prilogami (potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca in družinskih članov ter priznanih oprostitvah za leto 2010 in potrdilo o prejetih dohodkih družinskih članov za leto 2010 (fco napovedi za odmero dohodnine, potrdilo Študentskega servisa, potrdilo Zavoda za zaposlovanje, ipd..).

 

Vprašanje:

zdravo. mene zanima kdaj so javni razpisi za stanovanja? in zakaj jih ne dajete v najem,čeprav jih je dovolj praznih?! nekateri pa nujno potrebujemo streho nad glavo! hvala za odgovor in lep dan


Odgovor:
Občina Trbovlje dodeljuje neprofitna stanovanja v najem na podlagi oblikovanih prednostnih list – liste A in liste B, ki so oblikovane na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Razpis za dodelitev stanovanj po listi A je bil zaključen dne 3.6.2011, tako da prijava na razpis po roku za vas žal ne pride več v poštev. V naslednjem mesecu pa bo Občina Trbovlje objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj po listi B. Na listo B se uvrstijo prosilci na podlagi dohodka, plačati pa je potrebno varšino v višini treh mesečnih najemnin. Varščina se ob prenehanju najemnega razmerja vrne. Vljudno vas prosimo še za vaše kontakne podatke (lahko tudi e- mail), da vas bomo o razpisu pisno obvestili.

Prazna stanovanja, ki jih navajate pa gotovo niso v lasti Občine Trbovlje, saj Občina nima praznih stanovanj s katerimi bi prosto razpolagala. Stanovanja, ki so v lasti Občine Trbovlje in so prazna, so ali v adaptaciji ali pa so na območju določene investicijske namere in se bodo ali prodala ali pa uporabila kot investicijski vložek - ta stanovanja pa so poleg tega tudi v tako slabem stanju, da niso primerna za bivanje. Lepo pozdravljeni.


Vprašanje: Žabjek 8, Trbovlje

Pozdravljeni. 1.) Zanima me, kdaj in če sploh bo urejena peš pot za vse vrste vozičkov (invalidski, otroški), oz pločnik od ulice Žabjek na ulico Trg Revolucije, nasproti sedeža podjetja Fortuna, kjer je sedaj naklon premagan s cca 15-imi slabo vzdrževanimi stopnicami, pločnik, ki se nadaljuje je pa tlakovan, in zelo nevaren za hojo ob suhem, kaj šele ko je podlaga mokra oz ledena. Na tem delu moramo preivalci, ki se odpravimo v dolino z otrokom v vozičku, iti na svojo odgovornost na cesto in tvegati teh 10 metrov, kar je življenjsko nevarno. 2.) Pa tudi, kdaj bo cesta na tem delu dobila asfaltno podlago namesto sedanjih granitnih kock, ki so spolzke in zelo nevarne ob mokrem in ledenem vremenu? 3.) Isto vprašanje o neurejenosti peš poti s stopnicami namesto ravne podlage pri sedanji Drogeriji Tuš. Naj omenim, da so se leto ali dve nazaj zaključila dela rekonstrukcije ceste (podhod, glavna cesta pri Rudisu), in je bil nekdo 'pameten', ter to dovolil, kar je očitna nestrpnost in nazadovanje do vseh, ki niso zmožni hoditi s svojimi nogami.


Odgovor:
Cestni odsek, ki ga navajate v prvem delu vprašanja, je predviden za rekonstrukcijo. Dela se prično izvajati v letu 2011 in bodo končana v letu 2012. Investitor gradnje oz. rekonstrukcije mestne ceste je RTH. Urejeno bo vse - novi komunalni vodi, novi hodniki za pešce in poslovili se bomo od drsečih granitnih kock.
Vsa dela na Trgu revolucije so izvedena skladno z zahtevami Direkcije RS za ceste. Projekt je revidiran in odobren s strani strokovnjakov cestne stroke.

 

Vprašanje: Kovinarsko naselje 1a
Zanima me,kako je v naši občini s podelitvijo koncesije za izvajanje predšolske vzgoje? lp


Odgovor: Spoštovani.

Zaenkrat še ne razmišljamo o koncesiji, ker nam je uspelo znotraj javne mreže zadovoljiti potrebe staršev po vpisu otrok, vsaj za naslednje šolsko leto 2011/2012, za naprej pa težko odgovorimo.Dejstvo je, da je povečan vpis predvsem na račun brezplačnih mlajših otrok in ne na račun večje natalitete. Ministrstvo obljublja ukinitev te bonitete in v tem primeru bo v večini slovenskih vrtcev osip otrok. Katastrofalne ceste v Trbovljah

Spoštovani! Stanovalci Keršičeve ceste (od OŠ Tončke Čeč proti Tereziji) Vas sprašujemo, kdaj nameravate sanirati to katastrofalno cesto, ker z navadnim avtom se tukaj (ne da bi uničil podvozje) ne da več voziti. Zakaj se na občini ne dogovorite in apelirate na direkcijo za ceste, da je potrebno tudi Vodensko cesto do cementarne sanirati, ker je prav tako v katastrofalnem stanju. Zaradi takšnega stanja smo ljudje primorani kupovati požrešne in okolju škodljive terence, pa še ti se po nekaj prevoženih km po teh slabih cestah slej kot prej uničijo. Edino prevozno sredstvo, ki bi bilo primerno za omenjene ceste je TANK. P.S. V Avganistanu imajo boljše ceste kot pri nas v Trbovljah - SRAMOTA ZA EVROPO!!!

 

Vprašanje: Skate park Ledenica v zgornjih Trbovljah

Spoštovani! Zanima me, kdaj nameravate obnoviti totalno obrabljene in že na pol raspadle objekte v Skate parku Ledenica. Namesto, da bi skrbeli, da se mladi ne bi drogirali in pijančevali, temveč, da bi se ukvarjali z urbanimi športi imamo občutek, da vam je za našo mladino vseeno. Lepo bi bilo, da bi si kdo od odgovornih omenjeno situacijo prišel ogledati in da bi se potem zadeve sanirale. Naša mladina takšne objekte potrebuje, zato ni hudič, da se ne bi našla sredstva za nakup ali obnovo dotrajanih objektov. L.P. Oče enega BMX-erja


Odgovor:
Mladinski center se je lansko leto, sicer neuspešno prijavil na razpis Zavoda za Šport za obnovo objektov na Ledenici in pridobil delno sofinanciranje s strani Občine Trbovlje, ki jih je namenil neformalni skupini mladih na Ledenici, ki že pripravljajo in popravljajo objekte. Prav tako imajo mladi možnost pridobiti dodatne finance preko maldinskega razpisa, ki ga je MCT objavil na svoji spletni strani www.mct.si.

 

Vprašanje: Profitna stanovanja v lasti občine
Pozdravljeni, Glede na to, da je težko pridobiti neprofitno stanovanje v naši občini, me zanima, kako je glede profitnih stanovanj, ki so v lasti občine, kako ga pridobiš in kakšna je cena najemnin profitnih stanovanj?


Odgovor:
Občina Trbovlje nima v lasti stanovanj, ki bi jih oddajala kot profitna stanovanja. Občina Trbovlje tako dodeljuje neprofitna stanovanja v najem na podlagi oblikovanih prednostnih list – liste A in liste B, ki so oblikovane na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Trenutno je objavljen javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - lista A (do 3. junija 2011).

Vprašanje: gabrsko 29
pozdravljeni, mene pa zelo zanima, kdaj bomo v Gabrskem končno dobili pločnik in zakaj se stvari ne začnejo premikati?


Odgovor:
Dne 19.04.2011 smo v podpis prejeli pogodbo za rekonstrukcijo državne ceste R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje (Gabrsko) od km 17.000 do km 17.700, ki vključuje tudi dograditev hodnika za pešce na navedenem odseku.Predviden pričetek del je junij 2011, zaključek (terminski plan) pa 20.12.2012.

Vprašanje: kr en (26.03.2011)
g. župan Mene pa samo ena stvar zanima glede tistega bloka zdraven cementarne lafarge a se bo blok gdaj obnavljal oziroma adaptiral ali se bo zrušil.glede na to da je zdraven cementarna, 500 metrov pa stan čistilna naprava.


Odgovor:
Občina Trbovlje v tem območju ne želi novega naseljevanja ali adaptacij stanovanj, žal pa stavba, katero omenjate, ni v lasti občine, temveč v etažni lastnini. Dali pa smo že v lanskem letu pobudo vodstvu Lafarge cementa, naj ljudi, stanujoče na tem območju, razselijo. Na njih smo naslovili vaše vprašanje, odgovorili so takole: "Cementarna je k temu pristopila, in v preteklosti kupila 6 stanovanj v tej zgradbi od privat lastnikov, kar je nekje tretjina vseh stanovanj. Okoli 5 stanovanj je najemniških (lastnik Slovenske železnice), okoli 5 pa je privatnih lastnikov. V zameno smo ponudili stanovanje, ki ga imamo v Bevškem, pa za selitev ni bilo interesa." 


Vprašanje: Prostozivece zivali (08.03.2011)
Od novembra dalje že hodimo na občino v upanju, da boste KONČNO uredili problematiko prostoživečih živali (konkretno se gre za kastracijo prostoživečih muc). Najprej:"Pridite decembra, bo že spadalo pod naslednje leto," potem:"Pridite januarja, dogovori so v teku,", potem ste imeli sredi februarja sestanek, na katerem se očitno niste zmenili ničesar. "Pokličite naslednji teden!" Naslednji teden:"Pokličite v ponedeljek!" Nameravate to SPLOH kdaj urediti? Vem, retorično vprasanje. Še naprej bomo dajali denar iz lastnega študentskega zepa, zato da bo vsaj nekaj nezaželenih mladičev manj umrlo pod avtomobilskimi gumami. Lep začetek županovanja, res!

 

Odgovor: Spoštovana občanka,


na Občini Trbovlje se zavedamo odgovornosti do živali, tudi prostoživečih muc, ki nam je kot instituciji zaupana. Ob tem želimo pojasniti, da smo pri našem ravnanju vezani na spoštovanje veljavne zakonodaje, ki se je v praksi večkrat izkazala za neživljenjsko in pomanjkljivo, slabosti pa opažate tudi občanke in občani. Če pojasnimo, občina Trbovlje je, ker nima lastnega zavetišča, v lanskem letu sklenila pogodbo z zavetiščem Zonzani, ki je prevzel naloge, ki izhajajo iz področne zakonodaje, vključno z odlovom prostoživečih muc in njihovo sterilizacijo. Težava je v tem, da je omenjeno zavetišče locirano v oddaljenosti 100 km od Trbovelj, kar lahko predstavlja infrastrukturno oviro in za občino tudi manj ugodno finančno rešitev. V letošnjem letu smo zato želeli področje prostoživečih muc urediti z dodelitvijo pristojnosti lokalnim veterinarjem oz. izvajalcem, vendar smo, na podlagi pridobljenega inšpekcijskega mnenja vezani na privolitev zavetišča, s katerim imamo sklenjeno pogodbo, na kar pa dotično zavetišče ni pristalo, zato poteka intenzivno iskanje primernejšega zavetišča, z državo pa iščemo tudi skupen jezik glede same izvedbe zakonskih določil odlova in sterilizacije oz. kastracije. Rešitev, ki jo omenjamo, bi bila za občino ugodnejša in tudi bolj učinkovita, z vidika odnosa do muc pa tudi bolj humana. V pojasnilo naj vam zapišemo še, da v teh dneh pričakujemo uraden odgovor direktorice VURSa, dr. Vide Čadonič Špelič, ki nam bo, v kolikor bo pozitiven na našo poizvedbo, bistveno olajšal delo pri postavljanju učinkovitega sistema splošne preventive prostoživečih muc.

Želimo si, da bi v okviru danih možnosti čim prej zadostili pravno formalnim zahtevam, in tudi v skupnih preventivnih akcijah izboljšali položaj prostoživečih in ostalih živali v našem kraju. V ta namen iščemo tudi možnosti za ureditev skupnega, lastnega zavetišča na območju Zasavja, vendar je postopek dolgotrajen, javnost pa je tu žal večkrat zelo odklonska do takšnih rešitev.

 

Vprašanje: Razpis za sofinanciranje društev (16.01.2011)
Lep pozdrav, Zanima me kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje programov športnih društev za leto 2011? Hvala za odgovor, Andrej

 

Odgovor: Pozdravljeni,

razpis za sofinanciranje športnih društev bo objavljen po seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, torej po 15. februarju 2011.

 

Vprašanje: reflektorji Rudar (16.01.2011)
Zdravo, Glede na to, da je bilo o tej temi govora že v času prejšnjega vodstva občine Trbovlje (predvsem Mitja Rozina), me zanima kdaj si lahko občani obetamo izgradnjo reflektorjev na Rudarju? Pridobitev bi bila izjemno pomembna, predvsem s strani dolžine treningov in morda celo trženja igrišča. Sedaj lahko vidimo, da obstaja problem, saj se v popoldanskem času na igrišču zvrsti lepo število igralcev. Rešitev bi bila vsekakor tudi pomožno igrišče, ki bi ga v primeru neizgradnje reflektorjev nogometni klub Rudar vsekakor potreboval. Hvala za odgovor. LP


Odgovor:
Problema razsvetljave na stadionu Rudar se na občini zavedamo in vam sporočamo, da aktivnosti za ureditev pospešeno potekajo in načrtujemo ter upamo na slavnostni prižig ob občinskem prazniku, 1. junija.
Bolj apel kot vprašanje (18.01.2011)Vprašanje: Spoštovani, Pred nekaj meseci smo neprijetno presenečeni obstali pred zaklenjenimi vrati stopnišča na tržnici, ki povezuje Partizansko cesto in samo tržnico (pri Palma baru). Tako smo občani "s hriba" prisiljeni uporabljati ali cesto brez pločnika ali pa stopnišče "pri Čerugat". Da je cesta brez pločnika nevarna, vemo. Da je stopnišče še bolj nevarno, pa verjetno vemo samo tisti, ki smo ga sedaj prisiljeni uporabljati. Stopnišče je izrabljeno, okrušeno, brez primerne ograje (oprijema) in predvsem POVSEM NEOSVETLJENO. Glede na to, da je na tej relaciji izredno velik promet starih tet, ki hodijo na plac ali pa k maši - bomo čakali na nesrečo, da se bo kaj spremenilo? Kaj je razlog za zaprtje stopnišča, ne vemo in nas pravzaprav niti ne zanima. Apeliram na gospoda župana, da pri pristojnih sproži ustrezne postopke - ureditev stopnišča "pri Čerugat" ali pa odstranitev ograje pri stopnišču na tržnici. Hvala in srečno!

 

Odgovor:
Navedeno stopnišče ni javno stopnišče, je v zasebni lasti SGP Zasavje d.d., Trbovlje. Da je prišlo do zapiranja stopnišča v nočnih urah nam je poznano. Vzrok za le-toodločitev je bila zahteva lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov v tej zgradbi, saj je bilo stopnišče zaradi neprimernega vedenja posameznikov vekikokrat neprehodno, oz. povsem neuporabno. V nočnih urah so tam "nepridipravi" počeli vse kaj drugega, kot da bi stopnišče uporabljali za hojo!
Ker poslovne prostore obiskujejo stranke, so se lastniki v izogib takšnemu stanju odločili za zapiranje stopnišča. Povedati je potrebno, da je tudi stopnišče pri "Čerugat" v zasebni lasti, torej njegovo stanje in vzdrževanje v rokah zasebnika-ov. Službam Občine Trbovlje je zatečeno stanje poznano, vendar pravih "hitrih" rešitev v zelo ozkem cestnem profilu ni moč rešiti preko noči..Vsekakor bomo preverili možnost , kako zagotoviti varen prehod pešcev na tem območju.


Vprašanje: neprofitna stanovanja lista A (09.12.2011)
lep pozdrav gospod župan! zanima me kdaj se bo rešil problem glede neprofitnih stanovanj, namreč prosilci čakamo na stanovanja že skoraj dve leti pa se zadeva ne premika nič!?Ko sprašujem na občini vedno dobim isti odgovor, da stanovanja še nihče ni dobil v tem času! Že naprej se vam zahvaljujem za odgovor!

 

Odgovor:
Na župana ste naslovili vprašanje glede rešitve problema, ki se nanaša na dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Navedli ste, da vam je s strani strokovnih služb Občine Trbovlje znova in znova pojasnjeno, da neprofitnih stanovanj ni na voljo, in da ga v času veljavnosti trenutne prednostne liste - liste A, ni dobil nihče. Občina Trbovlje namreč v letu 2010 ni dodeljevala neprofitnih stanovanj novim najemnikom, saj je bilo potrebno preseliti že obstoječe najemnike iz objektov zaradi nameravanih prodaj le -eh. Prodaja je bila vključena v letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2010 z utemeljitvijo, da bi investicijska vlaganja presegla 30% vrednosti objekta.

Dejstvo je, da je ponudba neprofitnih najemnih stanovanj za ciljno skupino socialno ogroženih premajhna. Razkorak med ponudbo in povpraševanjem je vedno večji, medtem ko je financiranje pridobivanja neprofitnih stanovanj zgolj z namenskimi razpoložljivimi sredstvi Občine Trbovlje nemogoče. Res je, da je dolžnost Občine Trbovlje zagotavljati pogoje, da si vsak posameznik reši svoj stanovanjski problem sam, vendar obstajajo skupine, ki tega ne zmorejo. Pri vsem tem ne gre zgolj za reševanje stanovanjske stiske, ampak tudi za sposobnost reševanja lastnih problemov oziroma za skrb za lastno preživetje vsakega posameznika.

vprašanje: (02.12.2010)
Spoštovani gospod župan; najprej seveda vse čestitke ob izvolitvi ! Zanimata me dve stvari... Veliko je bilo že vprašanj glede kaljenja miru v lokalu Flash, pa me zanima, če nam boste kaj stanovalcem pomagali v tem primeru...Prej ni bilo namreč posluha , kljub veliko prošnjam,... Drugo pa-dobili smo seznam prireditev v novoletnem času..Zakaj ni nobeno leto kakšnega koncerta oziroma zabave na prostem...??? vsem se res ne da vozit v sosednjo občino.... Želim Vam obilo uspeha v prihodnjem letu ! S spoštovanjem, Jože

 

Odgovor: Glede Flash kluba:

"Po sestanku s predstavnikom Policijske postaje Trbovlje, dne 28.12.2010 in na podlagi prejetih pisnih poročil glede obratovalnega časa v gostinskem obratu Club Flash s strani Policijske postaje Trbovlje (PPT) in Tržnega inšpektorata RS (TI RS), smo odobrili podaljšani obratovalni čas tako kot doslej , vendar le za obdobje 01.01.2011 do 31.03.2011.

Kršitve, ki v navedenem lokalu so evidentirane s strani PPT so največkrat kršitve javnega reda in miru, torej izven lokala. V tem primeru so kršiteljem izdani ustrezni plačini nalogi. Lastniku lokala so izdali tudi plačilni nalog hrup oz. preglasno glasbo. Samih kršitev obratovalnega časa pa ne beležijo.

Pred potekom treh mesecev bomo ponovno poslali poizvedbo PPT in TI RS ter po potrebi sklicali sestanek s predstavniki stanovalcev in lastnikom lokala, tako kot smo to storili dne 14.12.2009."

Glede prireditev pa naj vam sporočimo, da je bil program novoletnih prireditev malce okrnjen tudi zaradi časovne stiske ob pričetku dela župana. V prihodnje se bomo trudili pripraviti prireditve, ki bodo namenjene čim širšemu krogu ljudi, se nam pa tu pojavlja vprašanje obiskanosti s strani Trboveljčanov,, saj imamo s tem precej slabe izkušnje.

 

Vprašanje: Sallaumius 5, Trbovlje (03.12.2010)
Spoštovani! Že nekajlet si prizadevam za igradnjo klančine pred vhodom v stanovanje Sallaumines 5. Stavba je v lasti občine, pisna soglasja stanovalcev za izgradnjo so posredovana službi na občini. Zanima me v kateri fazi je postopek izgradnje ki mi bo omogočila izhod iz stanovanja.

 

Odgovor:
Najprej nekaj popravkov postavljenega vprašanja: Stavba ni v lasti občine ampak posameznih etažnih lastnikov, ki imajo v lasti stanovanja v večstanovanjskem objektu na naslovu Salllaumines 5. Stanovanje pa je v lasti občine. Nekaj aktivnosti se je v preteklih mesecih res izvedlo, a rezultati so naslednji: izgradnja klančine je povezana z velikimi finančnimi sredstvi, poleg tega pa je potrebno pridobiti soglasja vseh etažnih lastnikov treh objektov, saj bi klančina ob primernem naklonu posegala v funkcionalno zemljišče treh objektov.

Obstaja možnost izgradnje zavite klančine, ki pa pomeni še večji finančni zalogaj.
Zadnja možnost pa je izgradnja dvižne ploščadi, ki bi bila glede na vse naštete možnosti še najbolj sprejemljiva.

Na občini Trbovlje smo bili vedno pripravljeni ukrepati in storili smo tudi vse kar je v naši moči, da bi čimbolj olajšali življenje gibalno oviranemu najemniku našega stanovanja. Med drugim smo mu tudi obnovili kopalnico, tako da jo lahko nemoteno uporablja kljub temu da je gibalno oviran. Kontaktirali smo z zvezo paraplegikov, kjer so nam pomagali z nasveti, pisno in ustno smo večkrat kontaktirali upravnika objekta, kateri je tudi pristopil k reševanju problema (naročil projekte itd).Prav je, da se gospod zaveda svojih pravic in pripravljeni smo mu tudi pomagati, zavedati pa se je potrebno tudi svojih dolžnosti (prva dolžnost najemnika je vsekakor plačevanje najemnine), saj le tako lahko dosežemo pravičen dogovor za obe strani.

Vprašanje: Okrasitev Trbovelj (04.12.2010)
Pozdravljeni!Zanima me zakaj letos Trbovlje še niso okrašena?Ali sploh bodo?Ali za okrasitev nimamo več denarja?lp

 

Odgovor:
V Občini Trbovlje smo začeli ulice praznično okraševati včeraj, v ponedeljek 6. 12.. V okviru Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Trbovlje bo to storila družba Javna razsvetljava d. d. Ljubljana.

simple_captcha.jpg
Prepišite črke