Izkustvena Učilnica Tončke Čeč

 

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA)

 

 

Naziv operacije: IZKUSTVENA UČILNICA TONČKE ČEČ

Nosilec operacije:KPD Tončke Čeč Klek, Klek 32, 1420 Trbovlje

Sodelujoči partnerji:

-  Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

Projektno obdobje:   od 18.3.2019 do 31.12.2019

Vrednost operacije:  72.800,94  € brez DDV oz. 88.476,93 € z DDV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  oziroma

Vrednost sofinanciranja:                                          59.848,67 €

KPD Tončke Čeč Klek                                             51.194,30 €  

 Občina Trbovlje                                                         8.654,37 €

Program razvoja podeželja Republike Slovenije https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropska komisija, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm).

 

Odločba o pravici do sredstev: 33152-47/2018/7 z dne 18.3.2019

1. Razlogi za operacijo: Kulturni dom na Kleku je že od leta 1954 središče kulturnega in družabnega dogajanja za mlade in starejše, prostor za krajevno skupnost, volitve, kot tudi prostor za gostinsko dejavnost. Zgradba stoji na zemljišču z visoko podtalnico,  zato je potrebno za nadaljnje delovanje društva urediti objekt in okolico. Kot dober gospodar, ki ima odnos do dediščine in odgovornost do mlajših generacij, bi radi delno sanirali dom in uredili teraso za izvedbo aktivnosti v okviru operacije, oživili prostor za aktivno preživljanje prostega časa, druženje in medgeneracijske izmenjave.
2. Ozadje operacije: V letu 2015 smo izdelali gradbeno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. Ker so stroški presegli naše finančne zmožnosti, smo se odločili, da objekt saniramo po fazah. V juniju 2017 smo pričeli z izkopi za objektom. Dela je bilo potrebno prilagoditi tudi finančni zmožnosti društva in tako smo izdelali nov plan sanacije. V okviru 1.in 2. Faze operacije se bo s prenovo in izgradnjo obstoječe infrastrukture za zgradbo uredilo odvodnavanje, hidroizolacija in toplotna izolacija in dostop do prostorov društva za starejše in invalide.Občina kot partner bo postavila ob objektu dve solarni svetili, s čimer bomo zmanjšali svetlobno onesnaževanje in sledili evropski direktivi, ki nas obvezuje na nižanje izpustov CO2 in varčevanju z energijo. Na vzhodni strani stavbe se bo porušil prizidek in se preuredil v teraso v velikosti  100 m2 . Na terasi bodo visoke grede, v katerih bodo zasajene medovite rastline in sivka.  Za samooskrbo gred in varovanje voda se bo pri terasi vgradil zbiralnik za meteorno vodo.
3. Opis operacije: Kulturni dom  na Kleku ima odlično lego, ki je izven mesta, v naravi, zato  želimo obiskovalcem Kleka in lokalnim prebivalcem  ponuditi več kot samo sprehod v naravo. Doživeli naj bi delček življenja z naravo skozi izkustvene delavnice, ki bodo pokrivale različne vsebine na področju varovanja okolja. Izkustvene delavnice bodo potekale na terasi, ki bo ob kulturnem domu zgrajena za ta namen.
A Lokalna pridelava hrane
1. Predavanje o akvaponiki. V okviru operacije bodo 1 krat letno organizirana predavanja (prvo leto  o akvaponiki, ki je novejša metoda samozadostnega gojenja zelenjave s pomočjo rib za prehrano). V času trajanja operacije bomo predavanja ponovili s podobno vsebino za ženske na podeželju  in v urbanih naseljih, saj se v zadnjem času veliko ljudi odloča za samooskrbo. Povezani bomo tudi s hortikulturnim društvom Trbovlje.
2. Delavica za prikaz izdelave visoke grede, ki  omogoča aktivno delo tudi invalidnim osebam in starejšim. Prikazan bo način kompostiranja, kjer organske odpadke preko cevi odlagamo direktno v visoko gredo.. Skrb za hrano za deževnike lahko prevzamejo mlajši otroci in si tako privzgajajo odnos do ohranjanja narave in skrbijo za kompostnik cel čas trajanja operacije. Visoko gredo bo potrebno vsako leto oskrbeti, zato bodo delavnice v spomladanskem času.
B Senzorično učenje otrok in ranljivih skupin v naravi
1. Delavnica Okušamo in vonjamo: Vonj in okus sodita med čute, s katerimi zaznavamo naravne in kemične snovi. Otroci iz vasi, osnovnih šol, vrtcev, zasavskega društva za cerebralno paralizo, VDC Bivalna enota  bodo vsako leto trajanja operacije  na delavnici z vonjem in okusom prepoznavali rastline, spoznali njihove zdravilne učinke in jih uporabili v izdelkih, ki jih bodo izdelali v sodelovanju z ženskami in starejšimi osebami. Vsi naj bi se zavedali pomena biološko pridelane hrane brez aditivov in konzervansov, kar posledično pomeni bolj zdravo življenje.
2. Delavnica Zvoki narave: Preko igre bodo otroci iz vasi, vrtca, zasavskega društva za cerebralno paralizo in druge ranljive skupine prepoznavali zvoke iz narave. S temi zvoki vplivamo na razvoj slušnih občutkov,  vplivamo na razvoj  slušne pozornosti  in na razvoj fantazije.
3. Delavnica Izgradnja bivališč za živali: Za bivališča, kot so ptičje hišice, bivališča za žuželke se bomo z otroki odpravili v gozd in iz nabranega materiala izdelali domovanja za živali. Ozavestili bomo pomen uporabe odpadnega materiala in varovanje okolja, predvsem gozda.
C Astronomska opazovanja neba za otroke in odrasle
1. Predavanja o svetlobnem onesnaževanju: S predavanji o  svetlobnem onesnaževanju, ki ima vpliv na ekosistem,  zdravje ljudi, porabo energije in predavanji o podnebnih spremembah bomo ljudi različnih starosti   ozaveščali, da je nočno nebo del naše naravne dediščine in ga ne smemo uničevati.
2. Astronomska opazovanja: Povezali smo se z astronomsko naravoslovnim društvom Graščina Širje s katerimi bomo organizirali opazovanja nočnega neba za otroke in odrasle. Da bi vključili tudi mlade, bi dejavnost popestrili z letnim kinom.

Cilji operacije:

DOLGOROČNI CILJI:
Glavni cilj operacije je izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam. Na terasi bo ob izvedbi aktivnosti sodelovalo več različnih skupin, različnih starosti, zato lahko rečemo, da bo to prostor za medgeneracijsko druženje s poudarkom ozaveščanja in pomenu varovanja okolja in pridobivanje novih kompetenc in znanj na okoljskem področju. 
KRATKOROČNI CILJI:
Oživitev vaškega središča.
Izboljšanje kakovosti življenja.
Večja prepoznavnost naravnih vrednot.
Vzpostavitev okolja za medgeneracijsko druženja in spodbujanje inovativnosti.
Večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin v lokalni skupnosti, kot tudi v sosednjih občinah.
Povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih skupin v socialno življenje.
Alternativni načini proizvodnih potencialov.

Pričakovani rezultati operacije so:

 Urejena okolica kulturnega doma , dostop za invalide, postavitev  bodo rezultati 1. faze operacije.
V drugi  fazi operacije bomo na urejeni terasi z visokimi gredami ozavestili 30 ljudi različnih starostnih skupin o akvaponiki, 10 članov društva za cerebralno paralizo in 10 otrok bo pomagalo pri izdelavi visokih gred in zasaditvi rastlin. Z vzpostavljenim izkustvenim programom delavnic, bomo 30 otrokom iz vasi, vrtcev, društva za cerebralno paralizo in 20 ženskam iz podeželja in urbanih naselij nudili možnost razvijanja čutov in medgeneracijskega sodelovanja. 30 ljudi različnih starosti bomo ozavestili o podnebnih spremembah.

 

Aktivnosti operacije:

1. faza

- Javna predstavitev operacije

- GOI dela (preddela, rušitvena dela, zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, zidarska dela, ključavničarska dela, mizarska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, izvajanje strokovnega nadzora)

2. faza

-          Promocija izkustvenih delavnic (Obveščanje o aktivnostih v vseh treh občinah preko Zon-a, Zasavca, Srčno Trbovlje, FB strani društva in plakati. ( april 2019 – december 2019)

-          Postavitev solarnih svetil

-          Izdelava koledarja z opisi in slikami delavnic in postavitev panoja. ( april 2019)

-          Javna predstavitev operacije z izvedbo senzorične delavnice. ( april 2019)

-          Predavanje o akvaponiki. ( maj 2019)

-          Delavnica za prikaz izdelave visoke grede. (maj, junij 2019)

-          Delavnica Okušamo in vonjamo .(september 2019)

-          Delavnica Zvoki narave. (maj 2019)

-          Delavnica izgradnje bivališč za živali .(oktober 2019)

-          Predavanje o svetlobnem onesnaževanju in astronomsko opazovanje. (avgust 2019)